Regulamin sklepu internetowego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu http://www.sklep.osmkosow.pl/

Serwis prowadzony jest przez: Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kosowie Lackim przy ul. Parkowej 2, NIP: 8230001289, REGON: 000440940

 1. Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: Telefon: 25 787 91 69 wew. 106 adres e-mail e-sklep@osmkosow.pl
  Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z siedzibą w Kosowie Lackim przy ul. Parkowej 2, kod pocztowy 08-330, NIP: 823-000-12-89, REGON: 000440940, KRS: 0000057671 (Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS)

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu,

 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.osmkosow.pl

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Towary – asortyment, produkty prezentowane w sklepie internetowym www.sklep.osmkosow.pl mogące stanowić przedmiot złożonego zamówienia.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Parkowa 2, 08-330 Kosów Lacki.

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: e-sklep@osmkosow.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 25 787 91 69 wew. 106

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 94 2030 0045 1110 0000 0044 0830 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-15:00

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

    1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
     Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
     b) Przelew bankowy
     c) Paypal

 1. Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 2. Dostawa Produktów jest ograniczona tylko i wyłącznie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 3. Dostawa zamówionych Produktów jest realizowana za pośrednictwem: firmy kurierskiej oraz transportu własnego. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości odbioru osobistego Produktu zamówionego w Sklepie Internetowym.

 4. Termin realizacji Dostawy jest liczony od momentu wydania paczki Dostawcy przez Sprzedawcę celem doręczenia jej Klientowi na adres wskazany przez niego podczas składania zamówienia. Wydanie paczki przez sprzedawcę trwa do  4 dni roboczych, natomiast czas dostawy przez dostawcę do 5 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, leżących po stronie Dostawcy, czas Dostawy może się wydłużyć.

 5. Minimalna kwota zamówienia wynosi: 50,00 zł

 6. Koszt pakowania i wysyłki: 35,00 zł

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego potwierdzenie w wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia wpłynięcia środków za zamówienie na konto Sprzedawcy.

 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

§ 10

Reklamacja i zwroty

   1. W momencie odbioru Zamówienia Konsument winien jest sprawdzenia zawartości w obecności Dostawcy. W przypadku niezgodności Towaru, Sprzedający zobowiązany jest do jego zamiany w terminie ustalonym między stronami.

   2. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym, pod adresem: e-sklep@osmkosow.pl Sprzedający zobowiązany jest do jego zamiany w terminie ustalonym między stronami.

   3. Konsument, składający reklamację, zobowiązany jest do podania danych: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz wszystkie niezbędne dane potrzebne do rozpatrzenia reklamacji. Zobowiązany jest również do określenia przedmiotu reklamacji oraz swoich żądań.

   4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy jakość Towarów uległa pogorszeniu po ich dostarczeniu z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego.

   5. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający informuje Konsumenta za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku braku odpowiedzi na złożoną reklamację w określonym terminie równoznaczne jest z jej pozytywnym rozpatrzeniem.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.